Regulament ATINS

REGULAMENT INTERN AL ASOCIAŢIEI TURĂ ÎN NATURĂ SIBIU - ATINS

TITLUL I. Dispoziţii generale
         

Art.1. Normele privind organizarea şi disciplina activitatii în cadrul Asociaţiei “Tură în Natură” Sibiu,  sunt stabilite prin prezentul Regulament intern
Art.2. Prevederile prezentului regulament intern se aplică tuturor membrilor, indiferent de vechimea sau statutul lor in cadrul asociatiei sau de modalităţile în care isi aduc contributia in activitatile asociatiei, având caracter obligatoriu.
Art. 3 Dispoziţiile sale sunt obligatorii atât pentru organele de conducere ale Asociaţiei, câtşi pentru membrii acesteia, pentru persoanele încadrate cu contract de muncă, pe bază de convenţii civile sau de colaboratori
Art.4. Obligativitatea respectării prevederilor regulamentului revine şi voluntarilor inscrisi pentru a desfasura activitati pe perioade determinate
Art 5. Prevederile prezentului Regulament vin sa completeze Statutul ATINS in scopul unei mai bune organizari interne a asociatiei. Prevederile Statutului ATINS raman valabile.
 
TITLUL II. Organizare
 
Art. 6 In concordanta cu caracterul asociativ, ATINS este reprezentat de membrii sai, dar, avand personalitate juridica proprie, se manifesta ca persoana distincta, cu vointa proprie (exprimata prin organele sale) si patrimoniu propriu, drepturi si obligatii proprii, distincte de cele ale membrilor.      
Art 7 Adunarea Generala (AG) si Comitetul Director (CD) sunt organele de conducere / decizie ale ATINS.
Art 8 Din Adunarea Generala fac parte de drept toti membrii ATINS la acea data.
ART 9 Adunarea Generala este organul suprem, care controleaza, numeste si revoca Comitetul Director si Comisia de Cenzori.
Art 10 Directorul Executiv (DE) este atat organ de conducere cat si de administrare / executiv. Este subordonat Comitetului Director si are in subordine restul personalului executiv.
Art 11 Personalul executiv (angajat sau voluntar, de exemplu secretar, coordonator sau asistent de program sau proeict) poate fi grupat in structuri tehnice specializate permanente sau temporare.
Art 12 Comisia de Cenzori (CC) este principalul organ de control. Este independenta de Comitetul Director si Directorul Executiv. Are atributii legate de controlul Comitetului Director si a Directorului Executiv si in raportare catre Adunarea Generala.
Art 13 Organul suprem al ATINS (Adunarea Generala) cat si celelalte doua organe principale de conducere respectiv de control (Comitetul Director, Comisia de Cenzori) au caracter colectiv si democratic atat ca alegere cat si ca functionare.
Art. 14 Oricare dintre membrii participanti la Adunarea Generala poate face orice tip de propunere direct plenului, fara vreun filtru procedural (obligatie de a fi sustinut de mai multe persoane sau de a avea avizul unui anumit organ sau de a respecta un anumit termen sau forma de prezentare.).
Art. 15 Ideile propuse in cadrul Adunarii Generale se discuta de catre toti membrii activi prezenti, si se decide aplicarea ei prin vot cu caracter direct, egal si liber exprimat, si care este obligatoriu secret daca se refera la persoane.
Art. 16 Adunarea Generala se va intruni de cel putin o data pe an.
Art 17 In afara de intrunirea anuala, poate fi solicitata convocarea Adunarii Generale, nu doar de organele statutare alese de ea, ci si direct de membrii clubului, pentru discutarea unor probleme urgente.
Art. 18 Comitetul Director si Comisia de Cenzori sunt alese de catre Adunarea Generala, pe termen limitat, prin vot direct, egal si secret.
Art. 19 Adunarea Generala le controleaza, le poate modifica sau anula deciziile, poate sanctiona inclusiv revoca pe unii sau toti membrii respectivului organ inainte de expirarea mandatului acestuia.
 
 
TITLUL III . Modalitatea de castigare a calitatii de membru ATINS
 
Art.20 – Membrii sunt persoane fizice care sunt interesate să activeze în scopul A.T.I.N.S şi aderă la statutul organizaţiei.
Art. 21. (1) Membrii asociaţiei pot fi persoane care au împlinit 14 ani, fără deosebire de sex, rasă, naţionalitate, cetăţenie, religie sau apartenenţă politică, care doresc să contribuie la realizarea scopurilor A.T.I.N.S
(2) Orice nou aspirant la aderarea in asociatia Tura in Natura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 a) sa aiba recomandarea a minim unui membru titular (vechi de minim 6 luni si cu contributie activa) si/sau sa fi fost implicat (ca voluntar) intr-o actiune(tura) anterioara a asociatiei
b) sa ia la cunostiinta si sa fie de acord cu regulamentul intern al asociatiei
c) sa completeze cererea tip de adeziune care va fi apoi evaluata si i se va raspunde in termen de 30 de zile de la inregistrarea acesteia
(3) Deosebim membrii fondatori, membrii continuatori, membrii aspiranţi, membrii activi şi membrii de onoare.
Membrii fondatori = membrii care au fondat asociatia Tura in Natura, cotizanti, cu obligatii
Membrii activi = cotizanti , cu obligatii
Membrii aspiranti (simpatizanti) = ne-cotizanti, cu obligatia de a respecta normele de baza ale Regulamentului cu scopul de a deveni membrii activi
Membrii sportivi  = membrii care participa la competitii sportive in numele asociatiei
Membrii de onoare = persoanele care au contribuit/contribuie la indeplinirea scopurilor asociatiei ocazional si fara interes
 
Orice membru nou admis/acceptat in ATINS primeste automat statutul de membru simpatizant pentru o perioada de 6 luni cand in urma evaluarii implicarii in actiunile asociatiei poate fi promovat la membru activ.
 
Membrii activi sunt cei care participa la sedintele saptamanale, iau atat deciziile ce tin de organizarea  interna (prin vot) cat si deciziile cu privire la organizarea actiunilor asociatiei.
 
Membrii activi sunt cei care vor fi desemnati responsabili de anumite activitati din cadrul actiunilor care asociatia le va organiza urmand ca la randul lor sa poata colabora cu membrii simpatizanti.
 
Membrii simpatizanti pot si ei participa la sedinte, pot propune evenimente sau viitoare actiuni dar nu au puterea de a decide adoptarea lor, aceasta se va face de catre membrii activi.
 
Membrii simpatizanti sunt membrii fara obligatii dar aduc o contributie voluntara asociatiei.
 
 
Art.22. – Relaţiile A.T.I.N.S cu membrii sunt supuse următoarelor principii:

 • A.T.I.N.S nu intervine în problemele personale ale membrilor şi nu afectează relaţiile acestora cu terţii.
 • Membrii păstrează întreaga libertate de acţiune, în măsura în care nu activează contrar scopului obiectivelor

Art. 23 Pot fi membri ATINS numai persoane fizice.
Art 24 Membrii ATINS au datoria statutara de a contribui, in limita posibilitatior, la bunul mers al asociatiei, in primul rand prin activitate de voluntari in cadrul actiunilor desfasurate de ATINS, deci fara a beneficia de remuneratie sau alta compensare materiala pentru munca depusa.
Art 25 ATINS isi incurajeaza membrii sa aiba intre ei relatii de prietenie, indiferent de categorie, functie, pregatire sau alte caracteristici.
ART 26 Membrii ATINS au obligatia de a manifesta in relatiile dintre ei o atitudine de respect reciproc, chiar si cand exista divergente sau conflicte.
Art 27 ATINS va avea un nivel avansat de transparenta fata de membri, atat in ce priveste aspectele financiare si materiale, cat si in ce priveste deciziile, documentele, atitudinile si actiunile organelor de conducere si control ale clubului, proiectele si programele si intreaga activitate in general.
Art. 28 Relatiile dintre membrii ATINS si dintre acestia si diversele organe si structuri ale asociatiei, vor fi guvernate de echitate, corectitudine, dreapta masura si nediscriminare.
Art 29 ATINS va promova principiul competentei atat in relatiile interne cat si in luarea deciziilor din cadrul asociatiei. Criterii precum vechimea in organizatie sau meritele trecute, statusul social sau contributiile materiale, interesul sau popularitatea sunt pe plan secundar fata de priceperea unei persoane intr-o anumita problema ca rezultat al inteligentei, instruirii si experientei in domeniu.
Art 30. Membrii ATINS sunt incurajati sa isi asume responsablitati, dar numai in limitele posibilitatilor lor, fiind esential ca ei sa trateze cu mare seriozitate sarcinile si rolurile asumate si regulile existente si sa nu se implice nici ei personal si nici sa nu implice pe altii sau asociatia in atitudini sau actiuni pentru care nu au pregatirea si resursele necesare.
Art 31 ATINS pune accent pe principialitate in toate deciziile si activitatile proprii si pretinde acest lucru si membrilor sai. In acest mod ne propunem sa respingem actiuni de genul "scopul scuza mijloacele" si sa punem corectitudinea, legalitatea si moralitatea mai presus de eficienta cu orice pret, pragmatismul excesiv si disponibilitatea prea ridicata la compromisuri.
Art 32 ATINS va pune accentul pe reglementarile interne (statut, regulement intern, hotarari ale Adunarii Generale, Comitetului Director si Directului Executiv) clare si bine coroborate (atat intre ele cat si cu actele normative in vigoare), care sa fie cunoscute si respectate de toti membrii ATINS si de organele de conducere si control si de toate celelalte posibile viitoare structuri ale asociatiei.
           
 

TITLUL IV. Drepturile şi obligaţiile membrilor
 
Art.33 – Membrii A.T.I.N.S au următoarele drepturi:

 • să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere şi control ale A.T.I.N.S
 • să participe cu drept de vot la sesiunile Adunării Generale a A.T.I.N.S
 • să iniţieze şi să participe la acţiunile organizate de către A.T.I.N.S
 • să aibă acces la bazele de date ale A.T.I.N.S
 • să se retragă liber din A.T.I.N.S
 • să beneficieze de celelalte avantaje oferite de A.T.I.N.S membrilor săi.
 • să utilizeze mijloacele de informare ale Asociaţiei, precum şi să beneficieze de facilităţile
 • puse la dispoziţie de aceasta în vederea atingerii obiectivelor;
 • să participe la schimburi/activităţi de cooperare interne şi internaţionale, în domeniul de

interes al Asociaţiei, în calitate de reprezentanţi ai acesteia.
 
Art.34- Membrii A.T.I.N.S au următoarele obligaţii generale:

 • să respecte Statutul, Regulamentul Intern, hotărârile Adunării Generale şi Consiliului Director
 • să activeze  pentru realizarea scopului şi obiectivelor A.T.I.N.S;
 • să achite la timp cotizaţia anuală şi celelalte contribuţii stabilite de către Adunarea Generală;
 • să nu aducă daune materiale sau morale A.T.I.N.S sau membrilor A.T.I.N.S şi, dacă totuşi s-au produs, să le repare;
 • să contribuie la baza de date A.T.I.N.S;
 • să notifice orice modificări privind datele personale.
 • să acţioneze în vederea creşterii prestigiului Asociaţiei;
 • să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele Asociaţiei;
 • să participe la schimburi/activităţi de cooperare interne şi internaţionale, în domeniul de interes al Asociaţiei, în calitate de reprezentanţi ai acesteia;
 • să achite cotizaţia;
 • să nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporală proprie sau a a altor membri, prin activităţile desfăşurate;
 • să prevină apariţia oricăror situaţii care ar putea să pună în pericol viaţa unor persoane, bunurile Asociaţiei, mediul înconjurător etc.;
 • să respecte regulile ecologice şi să nu aducă prejudicii mediului montan;
 • să respecte hotărârile Consiliului Director, în cazul desfăşurării activităţilor în teren;
 • să întreţină în stare corespunzătoare echipamentul colectiv şi alte bunuri ale Asociaţiei;
 • să menţină ordinea şi curăţenia în sediul Asociaţiei şi în locurile de desfăşurare a activităţilor în teren;
 • să înştiinţeze Consiliul Director imediat ce observă existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri de orice natură;
 • să intervină de urgenţă, atunci când situaţia o impune, pentru evitarea producerii unui prejudiciu asupra Asociaţiei.
 • Sa achite o cotizatie periodica (10 lei / trimestru - la care se aplica reducere de 50% pt. cei fara venit propriu - ex. studenti, elevi).
 • orice membru care si-a asumat prezenta la o activitate de orice fel a ATINS sau va reprezenta asociatia in intalniri ne/oficiale cu alte parti are obligatia  de a anunta din timp imposibilitatea de a participa in cazul in care intervine o situatie prioritara
 • orice membru care si-a asumat contributia la o anumita sarcina din cadrul unei actiuni ATINS este obligat ca in cazul imposibilitatii de a o duce la bun sfarsit sa anunte din timp si sa se asigure ca sarcina poate fi preluata eficient de catre alt membru
 • orice declaratie publica oficiala (la presa) facuta in numele asociatiei poate fi facuta doar de membrii de grad 0 sau 1 si trebuie sa exprime exact pozitia asociatiei legat de aspectul declarat.

 
 
TITLUL V. Sancţiuni
 
Art.35 – Sancţiunile aplicate membrilor A.T.I.N.S sunt:

 • avertisment;
 • suspendare;
 • excludere.

Art.36 - Sancţiunile se aplică pentru încălcarea prevederilor Statutului şi Regulamentului Intern.
Art.37 - Aplicarea şi revocarea sancţiunilor se hotărăşte de către:

 • Consiliul Director - în cazul avertismentului şi suspendării;
 • Adunarea Generală - în cazul excluderii.

 
 
TITLUL VI. Încetarea calităţii de membru
 
Art.38 – Încetarea calităţii de membru are loc în următoarele condiţii:

 • retragere;
 • excludere;
 • deces.

Art. 39 Retragerea se face numai prin cerere scrisă.
Art. 40 Excluderea unui membru operează numai pe baza hotărârii adoptate cu majoritate calificată de 2/3 a adunării generale a asociaţiei.
Art.41 Excluderea este propusă de catre consiliul director al asociaţiei.
Art.42 La baza excluderii pot sta:
(1) incălcări grave ale intereselor asociaţiei, ale hotărârilor sau dispoziţiilor organice de conducere;
(2) provocarea de conflicte;
(3) alterarea prestigiului asociaţiei;
(4) neplata cotizaţiei dupa doua somaţii (30martie/30 iunie);
(5) alte fapte care nu sunt compatibile cu statutul asociaţiei.
Art.43 Hotărârea de excludere poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicarea scrisă (data poştei), în formă scrisă către consiliul director al asociaţiei. Decizia consiliului director va fi supusă confirmării adunării generale a asociaţiei.
Art.44 Odata exclusă, o persoană poate deveni din nou membru A.T.I.N.S., după cel puţin doi ani de la data excluderii, parcurgând stagiul de membru aspirant.
Art.45  Încetarea calităţii de membru atrage automat încetarea oricăror împuterniciri, funcţii sau alte calităţi conferite în calitate de membru A.T.I.N.S.
 
 
TITLUL VII. – Prevederile regulamentului intern
 
Art.46  Regulamentul Intern are ca obiect:

 • stabilirea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor Statutului A.T.I.N.S.
 • reglementarea aspectelor nereglementate sau insuficient detaliate prin Statut

Art.47  Regulamentul Intern se adoptă şi se modifică de către Adunarea Generală.
Art.48 Regulamentul Intern se adoptă pe baza şi cu respectarea Statutului şi legislaţiei în vigoare şi se interpretează şi aplică în concordanţă cu acestea.
 
 
TITLUL VIII Functionare

Art 49. Activitatea ATINS este organizata pe domenii si subdomenii, iar acestea pe programe si proiecte, si se desfasoara aproape exclusiv prin intermediul membrilor sai.
Art 50 Exceptie fac activitatile administrativ-organizatorice interne, care nu se structureaza pe programe, si actiunile de mica anvergura, care nu se structureaza ca proiect formal. De regula fiecare program sau proiect are un coordonator si unul sau mai multi asistenti de program / proiect.
Art. 51 ATINS incurajeaza membrii sai sa se implice in cat mai multe dintre domeniile si subdomeniile sale de activitate, atat promovarea bicicletei si turism activ / sporturi montane, cat si protectia mediului, educatie, etc.
Art. 52 Toti membrii lor au drepturi egale iar deciziile se iau tot democratic, prin vot egal, iar raspunderea este colectiva, atat fata de ATINS cat si fata de terti.
Art.53 Toate deciziile luate in cadrul ATINS trebuie sa aiba avizul majoritatii membrilor Consiliului Director, stabilit prin vot.
Art. 54 Luarea unei decizii in mod unilateral de un singur membru din cadrul Consiliului Director va aduce dupa sine discutarea problemei in cadrul sedintelor ATINS si sanctionarea celui care a incalcat-o.
Art. 55 Sactionarea poate merge de la atragerea atentiei verbal pana la excluderea din cadrul ATINS, in functie de gravitatea faptei.
Art. 56 Luarea deciziilor se va face prin consultarea membrilor in cadrul sedintelor ATINS.
Art. 57 Punerea in practica a deciziilor se va face prin desemnarea unui responsabil din cadrul membrilor activi ai ATINS
Art. 58 Responsabilul va duce la indeplinire sarcina singur sau impreuna cu un colectiv pe care si-l formeaza din membrii activi ai ATINS si voluntari.
Art. 59 La actiunile proprii ale ATINS pot participa si alte persoane, dar numai cu acordul conducerii asociatiei sau in baza unui contract de colaborare.
Art. 60 Problemele administrative interne ale ATINS sunt deschise unor persoane din exterior numai pe baza contractuala (audit extern, delegati ai finantatorilor sau structurilor colaboratoare la un anume proiect, in scop didactic etc. ), sau in baza legii (organe de control in exercitiul autoritatii publice).
Art. 61 ATINS activeaza prin deciziile si actiunile organelor sale de conducere si executive ( director executiv, coordonatori si asistenti de proiect, diversi delegati etc.),
Art. 62 Unele activitati ale ATINS pot fi realizate individual sau in grup de catre membrii sai, cu acordul organelor de conducere, daca acestea se desfasoara in domeniile de activitate ale asociatiei si cu respectarea normelor interne.
Art. 63 Actiunile si activitatile ATINS se clasifica dupa mai multe criterii:
- de teren / de sala
- proprii / de colaborare;
- permanente / repetitive / ocazionale (one-time);
- pentru membri / pentru terti / mixte;
- dupa domeniu si subdomeniu;
- dupa zona / nivelul / itinerariul de desfasurare;
- dupa structurarea sau nu ca actiune sau proiect formal
- alte criterii
 
Art.64 Activităţi în teren
Pentru a putea desfăşura o activitate în teren în numele Asociaţiei, membrul (sau membrii) Asociaţiei va prezenta respectiva activitate Consiliului Director şi va completa o fişă de activitate ţinută de Secretarul Asociaţiei, în care vor fi precizate:

 • Componenţa echipei;
 • Locul şi perioada deplasării;
 • Scopul deplasării;
 • Materialele Asociaţiei folosite (fişa de echipament va conţine lista materialelor, precum şi starea lor înainte şi după folosire).

La întoarcere, fişa se va completa cu descrierea activităţii desfăşurate.
Consiliul Director validează acţiunea propusă şi componenţa echipei. Nici o acţiune nu se poate desfăşura fără avizul Consiliului Director. În lipsa acestui aviz, resposabilitatea revine fiecărui participant, individual, Asociaţia nefiind responsabilă de urmările acţiunii. În astfel de situaţii nu pot fi folosite materialele Asociaţiei sau numele acesteia.
Nerespectarea prevederilor de mai sus constituie abatere disciplinară foarte gravă şi poate fi pedepsită cu excluderea din rândul membrilor si suportarea de catre cel care a realizat actiunea a eventualelor daune aparute.
Membrii participanţi sunt obligaţi să evite producerea unor accidente şi să ia toate măsurile pentru a-i ajuta pe cei care au fost victimele unor accidente.
Fiecare activitate în teren va avea un şef de echipă, care hotărăşte programul activităţii.
Acesta va fi desemnat de către cel puţin 2 membri ai Consiliului Director, ţinând cont de propunerile membrilor şi de tipul activităţii desfăşurate. Şeful de echipă va completa un proces-verbal, prin care se angajează să depună toate eforturile pentru a evita producerea unor accidente, punerea în pericol a vieţii sau integrităţii participanţilor, degradarea materialelor folosite ori desfăşurarea de activităţi care ar aduce atingere Asociaţiei sau membrilor acesteia.
 
Art. 65 Materialele Asociaţiei
Materialele, echipamentele şi alte bunuri ale Asociaţiei pot fi folosite numai de către
membrii Asociaţiei, persoanele încadrate cu contract de muncă sau de către membrii altor
asociaţii similare, în cadrul unor activităţi de colaborare.
Bunurile pot fi folosite şi pentru nevoi personale ale membrilor Asociaţiei, fără ca aceştia să obţină vreun profit din activităţile desfăşurate, dar numai cu aprobarea Consiliului Director.
Consiliul Director va desemna o persoană care să aibă în grijă şi care să gestioneze bunurile Asociaţiei.
Toţi membrii sunt obligaţi să întreţină materialele care le-au fost încredinţate. În cazul
distrugerii voite sau a pierderii din neatenţie, acestea le pot fi imputate, după o analiză şi o hotărâre a Consiliului Director.
Bunurile folosite trebuie înapoiate după finalizarea activităţii pentru care au fost
solicitate. Întârzierea nejustificată a predării echipamentului se pedepseşte prin avertisment, pentru o perioadă de peste 14 zile, putându-se ajunge la excluderea din asociaţie.
 
TITLUL IX. Aspecte financiare
 
Art. 66 Prezentul Regulament stabileste modalitatea in care vor fi atrase fonduri pentru desfasurarea activitatii ATINS si modul de gestionare a lor.
Art. 67 ATINS va functiona in baza fondurilor atrase din diverse surse de finantare: donatii ale persoanelor private, sponsorizari, surse de finantare ale companiilor private (proiecte CSR), fonduri publice, etc.
Art. 68 Se va constitui un buget al ATINS in care vor fi stranse toate fondurile atrase de asociatie.
Art. 69 Cheltuielile realizate din bugetul ATINS vor fi facute numai cu acordul Consiliului Director al asociatiei. Nerespectarea acestei prevederi va atrage dupa sine avertizarea si in functie de gravitatea faptei excluderea din asociatie. Prejudiciul adus va fi recuperat de la cel care a realizat nepermis cheltuieli din fondurile asociatiei.
Art. 70 Supervizarea cheltuielilor va fi realizata de catre un contabil angajat de asociatie.
Art. 71 Cheltuielile realizate in cadrul proiectelor finantate din surse publice sau private vor fi facute de catre responsabilul desemnat pentru coordonarea proiectului, in concordanta cu bugetul aprobat al proiectului respectiv.
Art. 72 Responsabilul pentru coordonarea unui proiect poate fi desemnat atat din interiorul ATINS fie din afara asociatiei.
Art. 73 Membrul care initiaza un proiect si se implica in scrierea lui va avea intaietate la desemnarea sa in calitate de coordonator de proiect.
Art. 74 Modul de cheltuire a fondurilor din  bugetul ATINS va fi supervizat de Consiliul Director al asociatiei si contabilul asociatiei. Eventualele nereguli in cheltuirea acestor fonduri vor fi suportate de catre responsabilul de proiect.
Art. 75 Pentru stimularea atragerii de fonduri din surse private se stabileste prin prezentul regulament ca oricare persoana (membru sau terta persoana) care va reusi sa colecteze fonduri destinate bugetului ATINS (donatii, sponsorizari, etc.) va fi rasplatita cu un cuantum de 5% din valoarea fondurilor atrase.
 
TITLUL X. Aspecte generale
 
Art 76 ATINS este o organizatie apolitica, in sensul de nepartizanat si echidistanta fata de ideologiile si organizatiile politice.
Art 77 ATINS nu se declara si nu se comporta nici public nici in viata interna ca adept / simpatizant si nici ca oponent la modul general a unui partid sau a unei coalitii politice sau a vreunei ideologii sau program politic sau electoral sau al vreunui om politic cu sau fara functii de demnitate publica, nici chiar temporar sau conditionat.
Art 78 ATINS urmareste, analizeaza si adopta pozitii publice favorabile sau defavorabile fata de actele si actiunile persoanelor si structurilor politice sau care sunt numite / controlate / derivate din structuri politice sau au coloratura politica, dar numai pe temele si in domeniile de activitate ale ATINS si numai specific referitor la acele acte si actiuni, nu cu referire in general la acea persoana sau structura.
Art 79 ATINS vizeaza politicile publice, nu politica si politicienii, facand in acest sens cat mai mult abstractie de eventuala apartenenta sau influenta politica sau ideologica care a stat sau ar fi putut sta la originea unui anumit act sau actiune ce au sau pot avea efecte in domeniile de interes ale ATINS.
Art 80 ATINS poate lua pozitie fata de actiunile contrare principiilor pe care le apara intreprinse de diverse institutii publice sau companii private.
Art 81 ATINS va elabora in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament a unei liste de firme si institutii de la care nu va primi primi finantare si fata de care va avea o pozitie de dezacord pt politicile pe care le dezvolta sau actiunile pe care le desfasoara.
 
TITLUL XI. Dispoziţii finale
 
Art 82 Prezentul Regulament de Ordine Interioară intră în vigoare la data adoptării sale de către Consiliul Direcor şi este obligatoriu pentru toţi membrii Asociaţiei, pentru persoanele încadrate cu contract de muncă, convenţii civile şi colaboratori.
Art 83 Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea Consiliului Director sau a Adunării Generale.
Art 84 Modificarile vor fi supuse votului in cadrul Adunarii Generale a ATINS care poate fi intrunita in mod exceptional in acest sens.
Art 85 Modificările vor fi aduse la cunoştinţa tuturor persoanelor interesate în cel mult două săptămâni de la adoptarea acestora.
 
 
Modificat: 10 iunie 2011